ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργική απόφαση 211076/ΓΔ4 ΦΕΚ 5614 τ. Β΄/13-12-2018 «Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους».

Υπουργική απόφαση 158733/ΓΔ4 ΦΕΚ 4299 τ. Β΄/27-9-2018 «Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου».

ΝΟΜΟΙ

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2024, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ν. 3699/2008 ΦΕΚ 199 τ. Α΄ «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Ν. 4547/2018 ΦΕΚ 102 τ. Α΄ «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

Ν. 4368/2016 ΦΕΚ 21 τ. Α΄ «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»   Άρθρο 26: Αντισταθμιστική εκπαίδευση και Άρθρο 82: Ρυθμίσεις θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. (Διάρθρωση ειδικών δημοτικών σχολείων ? Προγράμματα Συνεκπαίδευσης ? Σκοπός Τμήματος Ένταξης και υποστήριξη εντός του περιβάλλοντος της τάξης)

Ν. 4452/2017 ΦΕΚ 17 τ. Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» Άρθρο 11: Ρύθμιση θεμάτων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. (Κατανομή μαθητών με αναπηρία ή/και εεα ανά τμήμα ? Δεύτερη ξένη γλώσσα και  μαθητές με διάγνωση ? Παράλληλη Στήριξη από ιδιώτη ? Αριθμός μαθητών ανά τμήμα σε ΣΜΕΑΕ)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ? ΑΡΙΘΜ. 79/2017 «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων» (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Άρθρο 2, παρ. 7: Ευέλικτο ωράριο παραμονής στο Νηπιαγωγείο, Άρθρο 5, παρ. 7: Σχολική περιφέρεια τμημάτων ένταξης, Άρθρο 6, παρ. 4α και Άρθρο 7, παρ. 4α: Εγγραφές μαθητών/τριών με γνωμάτευση, Άρθρο 6, παρ. 7: Επανάληψη φοίτησης σε νηπιαγωγείο, Άρθρο 9, παρ. 1β: Κατατακτήριες μαθητών/τριών που προέρχονται από ΣΜΕΑΕ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Υπουργική απόφαση 10645/ΓΔ4 ΦΕΚ 120 τ. Β΄/23-1-2018 «?.θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».  Άρθρο 10: Τρόπος και χρόνος εγγραφής σε ΣΜΕΑΕ Δ. Ε., Άρθρο 26: Κατ? ιδίαν διδαχθέντες & Κατ? οίκον διδασκαλία, Άρθρο 28, παρ. 11: Χαρακτηρισμός φοίτησης μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Άρθρο 30: Δράσεις για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου και Άρθρο 31: Παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Φ152_136084_Α5 Εγκύκλιος Αίτηση Δήλωση ΕΠΑΛ 2024